– Umowa na dofinansowanie projektu budowy węzłów przesiadkowych na kolejowej obwodnicy Poznania podpisana

6 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Miastem Poznań i Zarządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania projektu pt.”Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja”. Celem tego projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych wzdłuż północnej kolejowej obwodnicy Poznania. Węzły te mają powstać w rejonie nowoprojektowanych przystanków osobowych i zwiększyć udział transportu zbiorowego w przewozie osób. Jeden z nich ma powstać w rejonie Suchego Lasu i służyc m.in. mieszkańcom naszej gminy. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć poniżej oraz na stronie Miasta Poznań: https://www.poznan.pl/fundusze-europejskie/

Tytuł projektu: „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Czerwonak, Gminą Suchy Las, Powiatem Poznańskim oraz Gminą Swarzędz. Miasto Poznań jest liderem projektu.

Całkowita wartość projektu: 8.140.498,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 7.330.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 6.230.500,00 zł

Okres realizacji: 2022-2023

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Planowane efekty:

Projekt obejmuje realizację dokumentacji projektowej obejmującej sporządzenie odrębnych projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych w następujących lokalizacjach:

– Poznań Franowo

– Poznań Kobylepole

– Poznań Zieliniec

– Poznań Koziegłowy

– Poznań Naramowice

– Poznań Piątkowo

– Poznań Suchy Las

– Swarzędz Nowa Wieś

Planowane ZWP przyczynią się do usprawnienia i rozwoju systemu transportowego, zmniejszenia kongestii oraz stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.

W ramach realizacji zadania zaprojektowane zostaną takie infrastrukturalne komponenty projektu jak: parkingi P+R, B+R oraz K+R, infrastruktura techniczna drogowa, rowerowa i piesza (dojazdy drogowe, rowerowe oraz dojścia piesze do projektowanych węzłów, bezkolizyjne przejazdy drogowo-kolejowe, bezkolizyjne przejścia piesze wraz ze schodami, pochylniami i windami, infrastruktura transportu publicznego (przystanki, pętle, dojazdowe odcinki tras tramwajowych i autobusowych).

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Miasta Poznania oraz gmin Swarzędz, Czerwonak oraz Suchy Las. Potencjał ten zestawiono w poniższej tablicy w stanie obecnym oraz w horyzontach prognozy.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta Poznania jak i na sieci jego ulic śródmiejskich.

Back to top