– Kontakt

Wszystkie pola oznaczone (*) są wymagane.

Administratorem Danych jest. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o., ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: daneosobowe@larg.com.pl . Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np.: sądu, policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w LARG Sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Back to top