Deklaracja dostępności larg.com.pl

Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej larg.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gerard Masłowski
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 61 250 0800

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Suchym Lesie
 • Adres: Suchy Las 62-002, ul. Obornicka 117
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 61 250 0800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba LARG sp. z o.o.  zlokalizowana jest w jednopiętrowym budynku ul. Obornicka 117 Suchy Las .

Do budynku prowadzą dwa wejścia – po prawej i lewej stronie budynku.  

LARG sp. z o.o.  znajduje się po prawej stronie korytarza  na piętrze  wchodząc prawym  wejściem. W budynku nie ma windy, a na  piętro można dojść tylko schodami. Dotarcie z wejścia bocznego do  siedziby LARG sp. z o.o.  wymaga pokonania schodów.

W budynku  brak  toalet dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu  znajdują się dwa miejsca dla  niepełnosprawnych