– Deklaracja dostępności larg.com.pl

Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej larg.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: (w momencie publikacji nowej strony)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: (w momencie publikacji nowej strony)
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Ptak
 • E-mail: sekretariat@larg.com.pl
 • Telefon: +48 661-222-690

            Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o.
 • Adres: Suchy Las 62-002, ul. Obornicka 117
 • E-mail: sekretariat@larg.com.pl
 • Telefon: +48 61 25 00 800, 607 860 420
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wirtualnego Biura LARG OFFICE: Suchy Las 62-002, ul. Obornicka 117.

Wejścia do budynku zlokalizowane są od strony parkingu przy ul. Obornickiej. Pomieszczenia biura znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada windy; wejście możliwe jest wyłącznie schodami. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu przed budynkiem znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Back to top